Afenginn

Contact the band
Hep Hep Music I/S
Bratskovvej 29
2720 Vanløse, Denmark
ph.: +45 2193 6222
info@afenginn.com

Booking Germany + Austria:
Geheimagentur
Angela Teistler
Gürtelstraße 25A // 10247 Berlin
fon: 030 9700 20 44
angela@geheimagentur.de

Booking BeNeLux:
FRIENDLY-FIRE
Rense van Kessel
P.O. Box 1551
3500 BN Utrecht, The Netherlands
rense@friendly-fire.nl

Booking Great Britain:
Frusion
Ian Smith
The Mill Managers House
Mill lane
Cromford DE43RQ
phone: +44 (0)1629 82 62 22
ian@frusion.co.uk

... oder Kontakt per e-mail an Westpark Music